Koło PCK - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

WITAMY NA STRONIE SZKOLNEGO KOŁA PCK W ZESPOLE MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE

 

 

,, Człowiek jest tyle wart ile czyni dla drugiego człowieka"

 

 

Szkolne Koło PCK jest propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego, spełnienia się w życiu niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. Podstawowym celem jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża, promocja zdrowego stylu życia, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkolne Kolo PCK istnieje w szkole od kilkunastu lat. Na przestrzeni tego czasu opiekę nad młodzieżą sprawuje ciągle i nieprzerwanie mgr Agnieszka Duczman. Przez te lata w działalność SK PCK zaangażowanych było bardzo wielu uczniów, dla których propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz promowanie idei humanitaryzm i bezinteresownej pomocy innym było ważnym życiowym zadaniem. W dalszym ciągu nie brakuje wrażliwej i chętnej do współpracy młodzieży, która z potrzeby serca bierze udział w różnych akcjach Polskiego Czerwonego Krzyża.

W ciągu roku szkolnego w kole aktywnie pracuje kilkudziesięciu młodych ludzi (wolontariuszy, uczestników konkursów oraz honorowych krwiodawców). Młodzież zrzeszona w naszym kole angażuje się w akcje charytatywne: „Wyprawka dla żaka", „Podziel się posiłkiem", „Dni walki z głodem", „Gwiazdka z PCK", „Wielkanoc z PCK", od kilku lat bierze czynny udział w organizacji Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Prowadzi pokazy lub szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzi ludzie biorą udział w akcjach poboru krwi oraz uczestniczą w koncertach charytatywnych organizowanych przez PCK. Szkolne koło PCK podejmuje jeszcze inne ciekawe akcje, spotkań i przedsięwzięcia, a wszystkie inicjatywy skupiają się wokół głównych idei Polskiego Czerwonego Krzyża. Pozostają one niezmienne od początku powstania organizacji, ponieważ mają charakteruniwersalny i nie ulegają presji czasu.

Działania SK PCK odbywają się w ścisłej współpracy z dyrekcją szkoły i Zarządem Rejonowym PCK w Ciechanowie.

Do Koła należą uczniowie akceptujący idee przyświecające działalności PCK.
W skład organizacji wchodzą pełnoletni uczniowie - honorowi dawcy krwi.

 

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

PRZY ZESPOLE MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH

W CIECHANOWIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Cele:

 1.Kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy zachowania przejawiającej się we wrażliwości na los

   drugiego człowieka.                                                                     

 2. Propagowanie honorowego krwiodawstwa.

 3. Rozpowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 4. Poznanie pracy PCK (historia PCK, zasady działalności)..

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Cele wychowawcze i kształcące

Terminy

Odpowiedzialni

1.

Rekrutacja nowych członków

Nabór nowych członków  do pracy w SK PCK

Zachęcania do działalności na rzecz PCK

 

wrzesień

 

opiekun

2.

Organizacja pracy w SK PCK

Wybór nowego zarządu SK PCK, opracowanie planu pracy.

Przypomnienie zasad działalności SK PCK

 

wrzesień

 

opiekun

3.

Włączanie się do akcji ,,Wyprawka dla Żaka”

Aktywny udział młodzieży w kweście PCK

Wyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innym.

 

wrzesień

 

 

opiekun

4.

Aktualizacja strony internetowej SK PCK

Umieszczenie aktualnych materiałów na stronie internetowej szkoły.

Propagowanie działalności SK PCK

 

październik

 

opiekun

5.

Poznanie działalności  Ruchu Honorowego Krwiodawstwa

Organizowanie prelekcji na temat honorowego krwiodawstwa

Propagowanie honorowego oddawania krwi

 

październik

opiekun, Zarząd PCK  w Ciechanowie

 

6.

 

Obchody ,,Dnia walki z głodem”

Udział w kwestach ulicznych na dożywianie w jadłodajni PCK

Wyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innym.

 

listopad

 

członkowie SK PCK oraz wolontariusze.

 

7.

 

 Udział w koncercie charytatywnym

Zorganizowanie wyjścia młodzieży na koncert charytatywny

Wyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innym.

 

listopad

 

opiekun

 

8.

 

Włączanie się do  akcji ,,Gwiazdka z PCK”

Udział w zbiórce artykułów w supermarketach oraz kwesta na paczki świąteczne dla biednych dzieci.

Wyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innym.

 

 

grudzień

 

członkowie SK PCK oraz wolontariusze.

9.

Światowy Dzień Walki z HIV i AIDS

Gazetka na tablicy SK PCK

Szkolny konkurs wiedzy AIDS

Pogłębianie wiedzy na temat HIV i AIDS

grudzień

członkowie SK PCK

10.

 Upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy..

Przeprowadzenie szkoleń w zaprzyjaźnionych instytucjach/ szkołach.

Pogłębianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród społeczności lokalnej.

 

w zależności od potrzeb

 

opiekun/ członkowie SK PCK

11.

Włączenie się w akcję ,,Wielkanoc z PCK”

Udział w kweście w supermarketach, zbiórka na paczki rodzinne.

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności i bezinteresownej pomocy potrzebującym

 

marzec /kwiecień

 

członkowie SK PCK oraz wolontariusze.

12.

Obchody tygodnia PCK

Zorganizowanie prelekcji celem propagowania idei czerwonokrzyskich.

Pogłębianie wiedzy z zakresu działalności PCK

 

     maj

opiekun / członkowie SK PCK

 

13.

Udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK

Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu RMPP PCK

Pogłębianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.

 

        maj

 

opiekun / członkowie SK PCK

 

 

Opracowała: mgr Agnieszka Duczman