Wolontariat - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

 

 

Dla ludzi naprawdę wielkich

nie ma większej radości od tej,

gdy drugim mogą sprawić radość.

Wilhelm Keppler

 

 

 

 

 

 

W zawodach medycznych i socjalnych oprócz wiedzy i umiejętności zawodowych ważnym elementem edukacji jest kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, które odgrywają istotne znaczenie w tworzeniu pozytywnego wizerunku każdego człowieka.

Od września 2004 roku w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie działa grupa wolontariuszy bezinteresownie działających dla dobra innych.   Zrzesza uczniów i słuchaczy, którzy chcą zaangażować się w pomoc potrzebującym. Stworzenie wolontariatu w naszej szkole nie jest przypadkowe, daje ono, bowiem możliwość wykorzystania własnych umiejętności zdobywanych w trakcie nauki, rozwija zainteresowania, pozwala zdobyć doświadczenie w różnych dziedzinach a także uwrażliwia na potrzeby ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Współpracujemy  z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy  Społecznej, gdzie wolontariusze z naszej szkoły przydzieleni są do środowisk z terenu Ciechanowa. Pomagamy m.in. starszym osobom w czynnościach dnia codziennego. Nawiązaliśmy też współpracę z Centrum Wolontariatu przy Banku Żywności, włączamy się w projekt „Szlachetna Paczka” oraz wspomagamy zbiórkę dla fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Praca wolontarystyczna na rzecz innych ludzi traktowana jest w dzisiejszym świecie jako coś społecznie pożądanego, wartościowego, jako jeden z celów wychowania społecznego. Przygotowana propozycja wolontariatu w naszej szkole pozwala wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rzeczywistości społecznej.

Mamy nadzieję, że nasze Koło Wolontariatu zrzeszy jeszcze większą liczę uczniów/ słuchaczy -wolontariuszy, których praca będzie służyła nie tylko potrzebującym, ale również im samym.

Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka do wypełnienia poniższej ankiety.

 

 

PROGRAM  SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie
w roku szkolnym 2020/2021

 

Program jest zgodny z Podstawą prawną – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze. zm./.

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Przedstawiony program ukazuje celowość działań  edukacyjno-wychowawczych w pracy z uczniami i słuchaczami w  zakresie  emocjonalnym  i  społecznym. Dobrane działania przyczynią się do poszerzenia przez nich wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie właściwych postaw i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia się na drugiego człowieka.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły na rzecz potrzebujących. Uczy postawy, szacunku, empatii i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich  dziedzinach jego życia. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno wychowawczy.

CELE   SZCZEGÓŁOWE   PROGRAMU:

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 3. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 4. Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia.
 5. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 6. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności
  i doświadczeń oraz zdobywanie nowych.
 7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 8. Uczenie podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń.

9.  Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca
w życiu.

 1. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 2. Inspirowanie.
 3. Rozwijanie zainteresowań.

 

PLAN  PRACY  SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU  NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021.

L.p.

Zadania

Termin realizacji

Uwagi

 

1

 

Rekrutacja nowych członków SKW. Zapoznanie ich z planem pracy oraz ideą wolontariatu.

 

wrzesień/październik

 

odpowiedzialni opiekunowie SKW

 

2

 

 Współpraca z fundacją ,,Pies i spółka” na rzecz bezdomnych zwierzaków.

 

październik

 

zbiórka suchej karmy

 

3

 

Kontynuacja współpracy z Ciechanowskim Centrum Wolontariatu przy Banku Żywności.

 

cały rok

 

zbiórki żywności

 

4

 

W ramach akcji ,,Znicz” uporządkowanie  zapomnianych mogił i zapalenie zniczy na cmentarzach w miejscowościach zamieszkania wolontariuszy. 

 

październik

 

zbiórka zniczy w szkole

 

5

 

Działalność informacyjna- bieżąca aktualizacja strony internetowej, zdjęcia z akcji, okazjonalne plakaty

 

cały rok szkolny

 

odpowiedzialni opiekunowie SKW

 

6

 

Udział w akcji ,,Szlachetna Paczka’’  wspierająca osoby będące w trudnej sytuacji materialnej.

 

listopad/ grudzień

 

zbiórka produktów spożywczych

 

7

 

Zaakcentowanie na terenie szkoły Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

 

grudzień

 

gazetka, plakat

 

8

 

Pomoc opiekunów w rozwiązywaniu problemów wolontariuszy.

 

wg potrzeb

 

 

 

9

 

Zbieranie nakrętek i przekazanie ich potrzebującym na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

 

cały rok szkolny

 

10

 

Włączenie wolontariuszy  w 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

styczeń

 

kwesta na terenie Ciechanowa

11

 

Udział konferencjach i spotkaniach promujących pracę wolontariatu.

 

cały rok szkolny

 

12

 

Podsumowanie  pracy SKW

 

 

 

podziękowania, dyplomy.

 

SPOSOBY EWALUACJI:

 

·       sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu na koniec  semestru;

·        zdjęcia z imprez, realizowanych zadań;

·       informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły z przeprowadzonych przez wolontariuszy działań;

·       podziękowania z akcji charytatywnych od osób i instytucji;

·       wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy; 

 

PLANOWANE EFEKTY:

1/ Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

2/Wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących.

3/ Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku
do innych.

4/Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.

5/ Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.

6/ Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym.

Koło Wolontariatu obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla osób, poświęcających swój cenny czas i umiejętności
w celu niesienia pomocy innym.

Opracowały:

mgr Anna Bandych

mgr Honorata Wszeborowska

 

ANKIETA